Fu Hua

China Sushi

Plaza de Mariana Pineda 4, Madrid, 28038

Reparto

Nota: Aceptan cheques restaurante

Tu pedido