Fu Hua

China Sushi

Plaza de Mariana Pineda 4, Madrid, 28038

Entrega desde 20:10

Nota: Aceptan cheques restaurante

Tu pedido