Sushi Tsuma Matiner

Japonesa Sushi

Carrer Barcelona, 83, Girona, 17003

No se aceptan pedidos

Este restaurante no acepta pedidos

Nota: No admiten cheques restaurante.

Tu pedido